Lions Club Turku/Linna

2017 18 presidents logo

Linna figuuri shadow

 

Lions Club Turku/Linna - Säännöt

I. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §
Yhdistyksen nimi on Lions Club Turku/Linna ry. Sen kotipaikka on Turku. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä klubiksi.

2 §
Klubin tarkoituksena on:

 1. luoda hyvä toveruus, keskinäinen yhteisymmärrys ja kiinteät ystävyyssiteet eri ammatti- ja toimialoilta valittujen jäsentensä kesken
 2. harjoittaa sosiaalista ja yleishyödyllistä toimintaa
 3. kehittää hyvää kansalaishenkeä ja kansainvälistä yhteisymmärrystä
 4. luoda edellytykset vapaalle keskustelulle taloudellisista, sosiaalisista ja siveellisistä kysymyksistä sekä yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan uskonnollisista eikä puoluepoliittisista erimielisyyksistä
 5. kannustaa suorituskykyä ja edistää korkeata eetillistä tasoa eri toimissa ja ammateissa, huolehtien siitä, ettei klubi pidä tavoitteenaan jäseniensä taloudellista hyödyttämistä, sekä
 6. toimia läheisessä yhteistyössä The International Association of Lions Clubs -järjestön kanssa sekä pitää yhteyttä muihin Lions Clubeihin ja niiden jäseniin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi klubi järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, retkeilyjä, juhlia sekä niihin verrattavia tilaisuuksia.

Varoja toimintansa tukemiseksi klubi hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia, ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittamalla muuta vastaavaa toimintaa.

II. Klubin jäsenyys

3 §
Klubin jäseneksi voidaan valita hyvän maineen ja nuhteettomat elämäntavat omaava mieshenkilö, joka ei ole jonkun vastaavan palvelujärjestön jäsen.

Klubin jäsenet ovat:

 1. toimivia jäseniä
 2. ulkojäseniä: klubin kotipaikkakunnalta muuttaneet jäsenet tai jäsenet, jotka terveydellisistä syistä tai jonkin muun esteen vuoksi ovat estyneet säännöllisesti osallistumasta klubin kokouksiin, mutta jotka ovat halukkaita säilyttämään jäsenyytensä ja joille klubin hallitus myöntää oikeuden ulkojäsenyyteen
 3. kunniajäseniä: sellaiset paikkakunnan asukkaat, jotka ovat suorittaneet paikkakunnalleen tai klubilleen huomattavia palveluksia ja joille klubi tahtoo osoittaa erikoista huomaavaisuutta. Kunniajäsen ei ole velvollinen suorittamaan klubille liittymis- ja jäsenmaksuja. Kunniajäsenillä ei ole äänioikeutta, eivätkä he voi toimia klubin toimihenkilöinä
 4. etuoikeutettuja jäseniä: klubin jäsenet, jotka ovat kuuluneet johonkin Lions Clubiin viisitoista vuotta tai kauemmin mutta jotka sairauden, heikkouden, korkean iän tai klubin hyväksymän jonkin muun esteen vuoksi ovat vapautetut osallistumasta aktiiviseen toimintaan. Etuoikeutetut jäsenet ovat velvolliset suorittaman jäsenmaksun ja ovat oikeutetut kaikkiin jäsenille kuuluviin oikeuksiin, mutta eivät voi toimia klubin toimihenkilöinä.

Saman ammattialan edustajia voi samanaikaisesti olla klubissa jäsenenä yleensä vain kaksi.

4 §
Klubin jäseneksi vai tulla vain kutsusta. Kutsun esittämisestä päättää klubikokous.

Ehdotuksen uuden toimivan jäsenen kutsumisesta klubiin voi tehdä vain toimiva jäsen. Ehdotus on kirjallisesti jätettävä klubin hallitukselle. Hallituksen tulee seuraavassa klubikokouksessa esittää asia klubin ratkaistavaksi. Klubikokouksessa hyväksyminen tapahtuu salaisella äänestyksellä. Mikäli äänestyksessä ei anneta yhtään, tai annetaan vain yksi hylkäävä ääni, ehdotettu kutsutaan klubin jäseneksi. Jos hylkääviä ääniä on kaksi tai useampia ehdotus raukeaa.

Kunniajäseneksi tai etuoikeutetuksi jäseneksi kutsuminen tapahtuu hallituksen esityksestä klubikokouksessa, ja on päätöksen tällöin oltava yksimielisen.

Jäsenyys alkaa kun säädetyt maksut on suoritettu.

5 §
Jäsen voi erota klubista ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tahi suullisesti klubikokouksen pöytäkirjaan, mutta hän on velvollinen suorittamaan klubille kuuluvat maksettaviksi langenneet jäsenmaksut.

Klubikokous voi erottaa jäsenen seuraavista syistä:

 1. menettelystä, mikä on ilmeisessä ristiriidassa klubin toimintaperiaatteiden kanssa; tällöin tulee kuitenkin vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä puoltaa erottamista
 2. kun jäsen on kieltäytynyt määräaikana suorittamasta hänen suoritettavakseen määrättyjä jäsenmaksuja tai hän on muuten laiminlyönyt tämän velvollisuutensa; sekä
 3. kun toimiva jäsen ilman ennakolta ilmoitettua pätevää syytä on ollut poissa neljä kertaa peräkkäin varsinaisesta klubikokouksesta.

Kunniajäsen tai etuoikeutettu jäsen, jonka toiminta on ilmeisessä ristiriidassa klubin toimintaperiaatteiden kanssa, voidaan klubikokouksen yksimielisellä päätöksellä julistaa menettäneeksi jäsenyytensä.

III. Hallitus

6 §
Klubin asioita hoitaa ja sen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluvat seuraavat jäsenet:

 • Puheenjohtaja, jota kutsutaan klubin presidentiksi
 • Edellisen toimintavuoden presidentti.
 • I varapresidentti
 • II varapresidentti
 • Sihteeri
 • Rahastonhoitaja
 • Klubimestari
 • Seremoniamestari, (Tail Twister)

Hallitus on päätösvaltainen vähintään viiden jäsenen läsnä ollessa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee presidentin ääni.

7 §
Klubin nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan presidentti tai, hänen estyneenä ollessa, I tai II varapresidentti, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

IV. Vaalit

8 §
Presidentin tulee ennen maaliskuun I päivää asettaa vaalitoimikunta, joka tekee ehdotuksen seuraavan toimintavuoden hallituksen kokoonpanosta.

Ehdotus esitetään maaliskuun klubikokoukselle, joka sitten kun jäsenille on varattu tilaisuus ehdotusten tekemiseen vahvistaa lopullisen ehdotuksen huhtikuussa pidettävälle vaalikokoukselle.

Hallituksen jäsenet valitaan toimintavuodeksi kerrallaan. Edelleen valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä. Jäsentä ei saa valita samaan tehtävään kahdeksi peräkkäiseksi kokonaiseksi toimintavuodeksi.

Vaalit suoritetaan suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

V. Klubin kokoukset

1. Vuosikokous

9 §
Klubin vuosikokous pidetään heinä-lokakuun aikana ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

 1. hallituksen toimintakertomus
 2. tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 3. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
 4. liittymis- ja jäsenmaksujen määrääminen
 5. hallinnollisen talousarvion vahvistaminen
 6. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

2. Vaalikokous

10 §
Vaalikokous pidetään huhtikuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

 1. valitaan
  1. hallituksen jäsenet
  2. toiminnantarkastajat ja heidän varamiehensä
 2. vahvistetaan toimintasuunnitelma tulevaa toimintavuotta varten
 3. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

3. Kuukausikokoukset

11 §
Kokousten aika ja paikka ilmoitetaan toimintavuosittain Suomen Lions-Liitto 107 r.y:n vuosikirjassa.

4. Kokouskutsu

12 §
Kutsu kaikkiin kokouksiin tapahtuu kirjallisesti, vuosi- ja vaalikokouksiin vähintään kaksi viikkoa ja kuukausikokouksiin vähintään viikko ennen kokousta. Kokouskutsussa on mahdollisuuksien mukaan lyhyesti selostettava kokouksessa käsiteltävät asiat sekä aina ilmoitettava uudeksi jäseneksi kutsuttavan henkilön nimi ja ammatti silloin, kun tällaisesta ehdotus hallituksen toimesta tehdään.

VI. Toimintakausi

13 §
Klubin toiminta- ja kirjanpitovuosi alkaa 1 päivänä heinäkuuta ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta. Tilit tulee päättää ja jättää toiminnantarkastajille vähintään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta antaa hallitukselle kirjallinen kertomus toimittamastaan tilien ja hallinnon tarkastuksesta.

VII. Muita määräyksiä

14 §
Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi tai klubin toiminnan lopettamiseksi on hallituksen toimesta ilmoitettava kirjallisesti klubin jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta missä asia käsitellään. Ehdotus on hyväksyttävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa ja vaaditaan hyväksymiseen 3/4 äänten enemmistö annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

15 §
Jos klubin toiminta lopetetaan, tulee sen varat käyttää viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin klubin tarkoitusperiä edistävään tarkoitukseen.

16 §
Tarpeen vaatiessa voi klubikokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi klubin sisäistä toimintaa järjestäviä säännöksiä.

17 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä.